Haider Shamsi

Contact Info

180-B, S.M.C.H.S., Shahrah-e-Faisal, Karachi

Tel: +923 111 222 472

        +92 213 4380 862

 

 

Email: info@haidershamsi.com